از سنگ شکن های متحرک سنگین شمالی ایرلند استفاده کرد