تهیه عمومی شرکتهای مواد مصرفی معدن در آفریقای جنوبی