کارخانجات آرژانتین خواستار اقدامات تجاری علیه چین هستند