شرکت معدن در مالزی که برای معدن در مالزی مورد استفاده قرار می گرفت