این کشور بزرگترین تولیدکننده سنگ مرمر ایتالیا است و دوم است