اینها محصولات جانبی تولید پلاتین از طریق معدن هستند