مشکلات و اثرات زیست محیطی و فرآوری مواد معدنی در صنعت