گیاه از سیمان سنگ زنی و بسته بندی گیاه خارج می شود