از دستگاه سنگ شکن سنگی در نزدیکی نقور استفاده شده است