وزن چرخ چرخ مرطوب از کیلوگرم به کیلوگرم از پرستیژ است