برگه اطلاعات از طریق تقسیم مغناطیسی استفاده می شود