هیدروکربن های نفتی از سنگ شکن های ترمینال هند استفاده می شود